Karta Podarunkowa Anawa Tour

_MG_3027 (1)_Easy-Resize.com

Regulamin Karty Podarunkowej

Użyte  w  niniejszym  Regulaminie  terminy  pisane  wielką  literą  mają  następujące znaczenie:

 1. Wydawca – Biuro Podróży Anawa Tour, ul. E. Potrzebowskiego 12/5, 70-237 Szczecin
 2. Karta Podarunkowa Anawa Tour – karta oraz zawarte na niej środki pieniężne, uprawniająca Użytkownika do jej realizacji w Biurze Podróży Anawa Tour
 3. Nabywca – osoba, która w Biurze Podróży Anawa Tour dokonuje przekazania środków na rzecz Wydawcy w wysokości równej wartości bonu, w zamian za co otrzymuje od Wydawcy Kartę Podarunkową Anawa Tour
 4. Użytkownik – posiadacz Karty Podarunkowej Anawa Tour, przedstawiający ją do realizacji w Biurze Podróży Anawa Tour
 5. Produkty – usługi i imprezy oferowane w sprzedaży w Biurze Podróży Anawa Tour
 1. Karta Podarunkowa Anawa Tour może opiewać na dowolną kwotę pieniężną, jaką nabywca chce przeznaczyć na zakup Karty.
 2. Karta Podarunkowa Anawa Tour nie podlega wymianie na środki pieniężne.
 3. Karta Podarunkowa Anawa Tour może być wykorzystywana do zakupu Produktów wielokrotnie, aż do wyczerpania środków pieniężnych na niej zawartych.
 4. Karta Podarunkowa Anawa Tour zachowuje ważność przez okres 12 miesięcy od dnia jej wydania Nabywcy. W tym czasie należy zrealizować zakup Produktu. Data skorzystania z Produktu może być jednak późniejsza.
 5. Karta Podarunkowa Anawa Tour może być realizowana wyłącznie w Biurze Podróży Anawa Tour.
 6. Karta Podarunkowa Anawa Tour może być wykorzystana na każdy produkt z oferty Biura Podróży Anawa Tour.
 7. Biuro Podróży Anawa Tour nie ponosi odpowiedzialności za Karty Podarunkowe Anawa Tour, które zostały utracone (lub uszkodzone) po ich wydaniu Nabywcy.
 8. Realizacja Karty Podarunkowej Anawa Tour przez Użytkownika będzie stanowiła ważną transakcję nawet w wypadku, gdy Użytkownik wejdzie w posiadanie Karty Podarunkowej Anawa Tour w sposób nieuprawniony.
 9. W wypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży Karty Podarunkowej Anawa Tour Użytkownikowi nie przysługują wobec Wydawcy żadne roszczenia.
 10. Użytkownik dokonuje realizacji Karty Podarunkowej Anawa Tour poprzez przedstawienie personelowi Biura Podróży Karty Podarunkowej. Personel dokona zapisu na Karcie z podaniem daty ważności Karty i kwoty pobranej w celu przeznaczenia jej na wybrany Produkt.
 11. Nabywca zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem Karty Podarunkowej, a Wydawca, do poinformowania Nabywcy o tym, że Karta nie podlega wymianie na środki pieniężne i posiada termin ważności, po którym nie może być zrealizowana.
 12. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Karty Podarunkowej Anawa Tour w wypadku upływu terminu ważności Karty Podarunkowej Anawa Tour lub uszkodzenia Karty Podarunkowej Anawa Tour w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych zapisanych na Karcie.
 13. W wypadku, gdy pomimo upływu terminu ważności Karty Podarunkowej Anawa Tour środki pieniężne zawarte na Karcie Podarunkowej pozostaną niewykorzystane, Użytkownik nie ma prawa żądać od Wydawcy zwrotu środków pieniężnych przekazanych Wydawcy.
 14. W wypadku gdy cena Produktów nabywanych przez Użytkownika z wykorzystaniem Karty Podarunkowej Anawa Tour będzie wyższa niż wysokość odpowiadających jej środków zapisanych na Karcie Podarunkowej, Użytkownik zobowiązany będzie różnicę dopłacić gotówką lub przelewem na konto Biura Podróży Anawa Tour w uzgodnionym terminie lub wykorzystać środki pieniężne zawarte na innej Karcie Podarunkowej Anawa Tour.
 15. Od momentu realizacji środków pieniężnych zawartych na Karcie Podarunkowej Anawa Tour , a tym samym ich zamiany na wybrany Produkt, zastosowanie mają warunki zakupu/rezerwacji dotyczące danego Produktu.
 16. Użytkownik poprzez wpłatę środków pieniężnych Wydawcy oraz odbiór Karty Podarunkowej Anawa Tour oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, rozumie jego treść, nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń i zobowiązuje się go przestrzegać.

Wydanie Karty Podarunkowej Anawa Tour Użytkownikowi nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług w rozumieniu odpowiednich przepisów podatkowych. Nabywca, na żądanie zgłoszone Wydawcy najpóźniej w momencie wydawania Karty Podarunkowej, ma prawo, na dowód dokonania wpłaty Wydawcy środków pieniężnych, otrzymać od Wydawcy jedynie pisemne pokwitowanie nie stanowiące paragonu fiskalnego ani faktury VAT.